Purchase Agreement

VZOR KUPNÍ SMLOUVY O PRODEJI PSA/KOČKY

 

 

Smluvní strany

 

jméno, příjmení .....................................................

datum narození .....................................

bydliště....................................................

(dále jen jako „prodávající nebo chovatel“)

 

a

 

jméno, příjmení .....................................................

datum narození: .....................................

bydliště:....................................................

(dále jen jako „kupující“)

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu:

I.

Chovatel touto smlouvou, za podmínek v ní dohodnutých, prodává dále specifikované psa/kočku kupujícímu a ten ho/ji za dohodnutou kupní cenu ...................,- Kč (slovy .......................... korun českých)  kupuje.

           

Specifikace psa/kočky:

 

                        Plemeno : Skotská klapouchá 

                        Jméno psa/kočky:

                        Chovatelská stanice : Toy De Sharm

                        Datum narození :

                        Tetovací číslo :

                        Otec :

                        Matka :

                       

II.

Dohodnutou kupní cenu ve výši ...........................Kč zaplatil kupující chovateli před podpisem této smlouvy.

Chovatel podpisem této smlouvy převzetí této částky potvrzuje.

III.

Chovatel předal kupujícímu psa/kočku před podpisem této smlouvy.

Kupující podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí psa/kočky dle čl. I. této smlouvy.

IV.

Chovatel prohlašuje, že:

-          předává kupujícímu zdravého(-ou) psa/kočku uvedeného(-ou) v čl. I. této smlouvy ve výborném výživném stavu a kondici,

-          pes/kočka nemá a kupujícímu nebyly zatajeny žádné vady.

-          že rodiče psa/kočky jsou klinicky zdrávy a není mu nic známo o tom, že by trpěli dědičnými chorobami,

-          Pokud po předání během čtrnácti dnů u psa/kočky se objeví vážná nemoc nebo problém genetické vady, je prodávající povinen dodat jiné zvíře stejné kvality a hodnoty dle svých možností pouze za předpokladu, že kupující tuto skutečnost doloží zprávou od certifikovaného veterináře. Prodávající si vyhrazuje právo k dalšímu odbornému posouzení od jiného certifikovaného veterinárního lékaře. Je možná finanční kompenzace kupujícímu a to do výše maximálně 60% kupní ceny psa/kočky. Zpětný odkup zvířete není možný. Za genetickou vadu není považováno zlomení (nebo jiná deformita) ocasu nebo jakékoliv barevné fleky na zvířeti.

-          výše uvedený(-á) pes/kočka byl odčervený a vakcinovány dle předaného očkovacího průkazu,

V.

 Kupující potvrzuje, že:

-          byl chovatelem poučen o tom, jak o psa/kočku pečovat, jak ho/ji krmit a vychovávat,

-          převzal mezinárodního očkovací průkaz a certifikát původu.

VI.

Vlastnické právo ke psu/kočce a nebezpečí škody na něj/ni přešlo na kupujícího dnem převzetí psa/kočky.

Kupující bere na vědomí, že od převzetí psa/kočky za něj/ni odpovídá.

VII.

Chovatel si vyhrazuje a nový majitel zvířete souhlasí a svým podpisem se k tomu rovněž z právního hlediska zavazuje, že chovateli sdělí svůj úmysl prodat či darovat zvíře, které je předmětem této kupní smlouvy. Chovatel pak bude za všech okolností jeho prvním kupcem, tj. nový majitel se svým podpisem na této smlouvě zavazuje, že bude respektovat předkupní právo chovatele.

Tento bod je do smlouvy včleněn především proto, že si chovatel výslovně nepřeje, aby se zvíře z jeho chovatelské stanice někdy v budoucnu ocitlo ve špatné péči či v útulku pro opuštěná zvířata a nový majitel se svým podpisem na této smlouvě k plnění tohoto bodu právně i morálně zavazuje. Poruší-li nový majitel tento bod smlouvy, chovatel si vyhrazuje právo převzít zvíře do své péče od majitele, který bude porušovat zákon ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, zcela bezplatně.

VIII.

 Kupující se zavazuje poskytovat chovateli pravdivé informace o průběhu života jedince, případně jeho úmrtí (např. výsledky výstav, odchovů, krytí, onemocnění).

IX.

 Smluvní strany se dohodly na všech náležitostech a kupní smlouvu řádně uzavírají. Nový majitel zvířete (kupující) převzal zvíře a uhradil (uhradí) kupní cenu tak, jak je výše uvedeno. Kupní smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, a to stejné právní síly. Jeden exemplář převzal chovatel (prodávající), druhý pak nový majitel.

 

Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

 

 

 

V....................................... dne ......................................                                     ..............................                                                                                          .......................

                                                                                                                                       chovatel                                                                                                          kupující

 

Stáhnout smlouvu ve formátu .doc

You have successfully subscribed to the news